Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Jõgevamaa kohalik toit

Jõgevamaa Koostöökoda osaleb PATEE 2020-2023 projektis 

16. aprill 2020 Kell 13:40

Jõgevamaa Koostöökoda osaleb Jõgevamaa PATEE 2020-2023 projektis Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA partnerina toiduvaldkonna tegevuste elluviimisel.  

Projekti üldandmed:

Projekti nimi: Jõgeva maakonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamine 2020-2023
Toetuse saaja: SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Toetuse summa: 386 707,00 eurot ehk 84% projekti kogumahust (projekti kogumaht 460 365,48 eurot, omaosalus 73 658,48 eurot).
Projekti lühikokkuvõte: Projekti tulemusena parendatakse ettevõtete ühistegevuse võimalusi ning üleüldist konkurentsi- ja ekspordivõimekust, hõlmates endas tegevusi ettevõtjate omavahelise suhtluse ning koostöö koordineerimise eesmärgil.
Projekti abikõlblikkuse periood: 01.01.2020-31.08.2023
Projekti elluviimise koht: Jõgeva maakond

Projekti eesmärgid::

 • Tootlikkus ettevõtluses - võimaluste leidmine kohalike ettevõtete arendamiseks ning tootlikkuse tõstmiseks eelkõige tootearenduse, tootmisprotsesside tõhustamise ja turundusvõimekuse tõstmise näol. 
 • Elanike sotsiaalne aktiivsus ja kaasatus - võimaluste leidmine kompenseerimaks maakonna väiksema mastaabi ja hõredama asustusega kaasnevat väiksemat koondunud nõudlust ja pakkumise mitmekesisust, nõrgemat konkurentsi, madalamat kuluefektiivsust. 
 • Maakonna toimivus ja maine - erinevate ettevõtjate võrgustike arendamise, koostöövormide, tootlikkuse, noortetegevuste jne abil piirkonna atraktiivsuse suurendamine, Jõgevamaa kui positiivse ettevõtluskeskkonna ja mitmekesise elukeskkonna kuvandi toetamine.

Projekti väljundid ning tegevused:

Konkurentsivõime kasv

 • Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamine
 • Naiste ettevõtlusaktiivsuse kasvatamine
 • Koostöövõrgustike (klastrite) loomine
 • Ühiste tootepakettide väljatöötamine

Ettevõtete areng

 • Õppe- ja kontaktreisid metalli- ja puiduvaldkonna ettevõtjatele
 • Õppereisid turismi- ja toiduvaldkonna ettevõtjatele
 • Toiduvaldkonna ettevõtjate arenguprogramm
 • Koolitused ettevõtjatele juhtimise efektiivuse tõstmiseks

Ettevõtete väärtustamine

 • Ettevõtjate tunnustamine

Noorte ettevõtlusalase teadlikkuse ja ettevõtlikkuse kasv

 • Jõgevamaa töö- ja karjäärimess
 • Ettevõtete külastused
 • Õppereisid/koolitused haridusasutuste õpetajatele
 • Õpetajavahetused
 • Koolitused noortele ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks
 • Õpilasfirmade loomine

Projekti tegevused

soodustavad töökohtade säilimist ning tööhõive, ettevõtlusaktiivsuse ja lisandväärtuse kasvu Jõgeva maakonnas. Eesmärk on ettevõtete omavahelise suhtluse ja koostöö soodustamine piirkonna siseselt ning üleselt, korraldades selleks erinevaid ühisüritusi ning õppereise ja koolitusi. Nimetatud tegevuste tulemusel tekivad võimalused ühistegevusteks ning suureneb ettevõtjate konkurentsivõime. Tehnoloogiliste lahenduste kasutusele võtmine töötlevas tööstuses ja põllumajanduses võib tuua kaasa maapiirkondades töökohtade vähenemist. Arvestades maakonna kultuurilis-ajaloolist ja loodusrikkust on aktiivsetel ja algatusvõimelistel inimestel olemas eeltingimused luua endale töökohti.

Väikeettevõtjate konkurentsivõime tõstmiseks ja säilitamiseks viiakse projektiga ellu arendustegevusi koostöövõrgustike loomiseks. Projekti tulemusena teevad koostööd turismiasjalised, kultuurikorraldajad, toidupakkujad. Viiakse läbi ühisseminare, koolitusi, õppe- ja kontaktreise. Maakonna külastusaktiivsuse tõstmiseks töötatakse välja erinevaid tootepakette. Koostöös korraldatakse turundustegevust, sh töötatakse välja Tartule kui lähimale suurele linnale suunatud turunduskampaaniad. Osaletakse Lõuna-Eesti turismiklastri kontseptsiooni väljatöötamises ja tööle rakendamises. Projekti lõpuks töötab klaster iseseisva turismiasjalisi ühendava ja nende koostegemisi korraldava organisatsioonina. Toidupakkujatele läbi viidud arenguprogrammi tulemusena on toimunud arenguhüpe toidu pakkumise ja teeninduse valdkonnas Toiduvaldkonna ettevõtjad on moodustanud perioodi lõpuks iseseisva toiduklastri. Koordineerivate ja toetavate tegevustega luuakse eeldused võrgustike toimima jäämiseks ka peale PATEE perioodi lõppemist.

Ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvule aitab kaasa noorte teadlikkuse tõstmine ettevõtlusest ning töövõimaluste tutvustamine maakonna ettevõtetes. Maakonna põhikoolides ja gümnaasiumites toimib kavakindel ettevõtlusõpe, mille tulemusena on suurenenud etttevõtlikkus. Noored on aktiivsed projekt- ja õpilasfirmade tegevuses. Õpetajad teavad ja tunnevad ettevõtlusvaldkonda ja kursis ettevõtluses toimuvaga. Õpetajad on aktiivsed kogemuste vahetajad ja aldid ennast täiendama. Noored on kaasatud oma kodukoha ja maakonna turundamisse (suunamudijad).

Projekti tulemusena tunnevad ettevõtjad, ettevõtlikud noored ja teised ettevõtlusvaldkonnas erinevaid tegevusi ellu viivad tegusad inimesed end väärtustatuna. Selle saavutamiseks vaadatakse üle senine tunnustamissüsteem, sh näiteks lisanduvad noorte ja toidupakkujate tunnustamine.

Projektiga seotud kulud

kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" - raames.

Toiduvaldkonna projektijuht on Ülle Jukk, ylle@jogevamaa.com, tel 5305 6322.