Arengustrateegia

Jõgevamaa Koostöökoja arengustrateegia 2015-2020

Arengustrateegia on eelmise perioodi strateegia 2007-2013 jätk, samas erinedes sellest nii mitmeski osas. Uue arengustrateegia koostamisel on analüüsitud eelmisi tegevusi, uuendatud põhjalikult olukorra analüüs, arenguvajadused, strateegilised eesmärgid ja meetmed.

Enne arengustrateegia koostamist küsiti tagasisidet tegevusgrupi liikmetelt, kuidas nad on rahul tegevusgrupiga ning millistena näevad tulevase perioodi eesmärke ja tegevusi. Oluliste eesmärkidena tulid tagasisideküsitlusest esile tahe keskenduda järgmistele Leader spetsiifiliste eesmärkide saavutamisele: ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine, eelkõige läbi ühistel tegevustel põhinevate tegevuste rakendamise, uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtu soodustamine sh kogukonnateenuste arendamisel ning piirkondlike eripärade parem rakendamine. Nendest on arengustrateegia koostamisel ka lähtutud.  Jõgevamaa Koostöökoja arengukava kinnitati üldkoosolekul 27.10.2015 ning täiend 27.09.2016, 19.09.2017 ja 10.10.2018

Põnevat lugemist!

Jõgevamaa Koostöökoja arengustrateegia 2015-2020