Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027

Jõgevamaa Koostöökoda alustab tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamist

26. veebruar 2022 kell 12:51

Jõgevamaa Koostöökoda annab teada kavatsusest taotleda Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise toetust „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames.  

Kavatseme taotleda toetust tegevuspiirkonna ühisstrateegia koostamiseks, milles panustatakse nii Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kui Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärkidesse. Tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Strateegia valmib perioodil aprill 2022 – märts 2023.

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mille alus on kohalik lähenemine. See võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi ja vajadusi, julgustada ettvõtlikkust ning tulla välja uute ideedega. Leader-tüüpi lähenemist rakendab Eestis praegu 26 tegevusrühma. 

Jõgevamaa Koostöökoda on asutatud 2006. aastal ja viib ellu juba teise perioodi arengustrateegiat. Seega on meil kogemus ja kompetents olemas, et osaleda ka uuel programmperioodil. Leader-meetmest on piirkonna ettevõtjatele avanenud võimalusi anda oma ettevõtte arengule vunki juurde, investeerides vajalikesse seadmetesse, luues uusi müügikanaleid jne. Ühtlasi avab see ukse omavahelisele koostööle, näiteks on see hästi edenenud toidutootjatel. Vabaühendused on saanud edendada kultuurisündmusi, omavahelist koostööd, aga ka korrastada seltsimaju ning soetada vajalikku tehnikat. Need on vaid mõned näited, milleks Leader-toetust on kasutatud. Lisaks Leader-meetme toetuste taotlemise korraldamisele viib koostöökoda ellu mitmeid arendustegevusi ja projekte kas üksi või koostöös teiste organisatsioonide või tegevusrühmadega. Alates 2015. aastast oleme Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse partneriks PATEE programmi rakendamisel, meie kanda on toiduettevõtluse toetamine ning arendamine. 

Uus strateegiaperiood toob mitu olulist muutust. Esiteks laieneb toetuse taotlejate ring ka väikelinnadele, mis seni olid n-ö valged laigud. Jõgevamaa puhul tähendab see Leader-meetme toetuste taotlemise võimaldamist üle terve tegevuspiirkonna, sh Jõgeva ja Põltsamaa linnades.  Teine, täiesti uus tahk, mis lisandub senisele põllumajandusfondi temaatikale, on võimalus panustada Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärkidesse, milleks on pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine ja inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine. Sotsiaalfondi rakendamise võimaluste üksikasjad on veel Sotsiaalministeeriumi töölaual.

Uue perioodi strateegia lähtub EL ühise põllumajanduspoliiitka eesmärgist edendada tööhõivet, majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja maapiirkondade arengut, sealhulgas biomajandust ja säästvat metsamajandust. Loomulikult panustatakse uue perioodi Leader-põhimõttesse arendada maapiirkondades atraktiivset elu- ja ettevõtluskeskkonda ning aktiivseid ja ühtehoidvaid kohalikke kogukondi. Lisaks lähtume Leaderi erieesmärkidest, milleks on  1) ettevõtluse arendamine eelkõige uute tasuvate töökohtade või innovaatiliste lahenduste kaudu; 2) kohalike kogukondade, elanike ning noorte tulevikuliidrite võimestamine; 3) teenuste kättesaadavuse parandamine, sealhulgas kogukonnateenuse arendamise kaudu; 4) keskkonna- ja kliimasõbralikkust, sealhulgas bio- ja ringmajandust propageerivate lahenduste väljatöötamine ja rakendamine; 5) maaelu positiivse kuvandi säilitamine ja arukate külade edendamine.

Strateegia ettevalmistamise toetus võimaldab alustada uue strateegia loomist, kaasata selle ettevalmistamisse piirkonna elanikke, erinevaid huvigruppe, ettevõtteid, vabaühendusi ja omavalitsusi, et luua piirkonna vajadustele vastav tegevuskava. Sealjuures tasub alati unistada suuremalt, kui seni tundub.