Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Maakondlikud projektid

Koolitus tõi eri osapooled ühise laua taha

15. juuli 2013 kell 07:58

Jõgevamaa Nõustajate Ühendus on aastaid tegelnud Jõgevamaa laste ja noorte ning nendega seotud sihtgruppide nõustamise ja koolitamisele. 2012. aastal korraldas ühendus Leader-toetuse abil mahuka ja mitmekülgse koolituse haridus- ja sotsiaaltöötajatele, tugispetsialistidele ja lapsevanematele.

 

Nõustajate ühenduse viimase aja kogemused näitavad, et nõustajate abi vajajate arv kasvab kiiresti ning mõnegi juhutmi puhul tuleb laps paigutada haiglasse või turvakodusse. See viitab asjaolule, et perede olukord muutub halvemaks nii majanduslikus, sotsiaalses kui ka vaimses mõttes. Nõustajate ühenduse kogemused näitavad ka seda, et lastevanematega tegelemine üksikjuhtumite pinnalt ei anna nii suurt muutust kui nende koolitamine. Samas pole lapsevanemad ainsad, kes koolitamist vajavad.

Et koolitust vajavad hädasti ka haridusvaldkonna töötajad, näitasid 2011. aastal nõustajate ühenduse poolt nende hulgas läbi viidud fookusgruppide intervjuud. Need tõid välja hulga valupunkte, mis enamasti puudutasid lastega tegelevate inimeste  kovisiooni, superviseerimist, enesehinnangu ja motivatsiooni tõstmist jne. Koolitus on enamikule koolides ja lasteaedades töötavatele tugispetsialistidele oluline motivaator. Paraku pole koolidel enamasti raha ei koolituse kohapeale tellimiseks ega ka oma töötajate koolitusele saatmiseks. Jõgevamaa  koolides  töötavadki tugispetsialistidest enamasti vaid sotsiaalpedagoogid, kes vajavad oma töös pidevat psühholoogi või nõustaja abi. Koolipsühholoogid on tööle võetud  Põltsamaal, Tormas ja Palal. Jõgeva valla, Jõgeva linna ning Põltsamaa valla koolid saavad teenust Jõgevamaa Nõustamiskeskusest.

Kui varem on Jõgevama Nõustajate Ühendus eri sihtrühmi (noorsootöötajad, õpetajad, lapsevanemad jne) eraldi koolitanud, siis nüüd otsustati n-ö ühe laua taha kokku tuua inimesed, kes tavaliselt on eri rollides: kes ametniku, kes lapsevanema, teenuse saaja või toetuse taotleja omas. Lapsevanemate, omavalitsusametnike, õpetajate ja koolipsühholoogide ühisel koolitusel said eri osapooled võimaluse üksteise teemavaldkondi tundma õppida ja saavutada seeläbi parem üksteisemõistmine. Ühises ringis üksteise probleemidest rääkimine õpetas koostööd, andis uusi kogemusi, aga ka sõpru ja tuttavaid, kes saavad edaspidi probleemide tekkides toeks ja suunanäitajaks olla. Ühine koolitus tekitas ka arusaama, et kõik osalejad on võrdsed ja inimeste vajadused on sarnased olenemata rollidest elus.

Koolitusel osales ühtekokku 60 inimest, kelle hulgas oli haridusnõunikke, lastekaitsetöötajaid, õpilaskodude ja lastekodude kasvatajaid, kriminaalhooldajaid, noorsootöötajaid, koolijuhte, koolide, kutsekoolide ja lasteaedade õpetajaid, nõustajaid, sotsiaalpedagooge, huvijuhte, logopeede, eripedagooge ja lapsevanemaid. Paljud koolitusel osalejad kandsid suisa mitut rolli: ka nõustaja või omavalitsusametnik on ju enamasti ka lapsevanem.

Koolituspäevi viidi Jõgeva vallavalitsuse ja Jõgeva haigla saalis läbi üheksa ja need sisustas Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus. Teemadest käsitleti positiivse psühholoogia põhimõtete rakendamist enda ja teiste psühholoogilise heaolu, enesehinnangu, õpimotivatsiooni ja arengu toetamiseks, oma tugevuste ja võimaluste tundmaõppimist, tunnete juhtimist ja positiivseid suhteid. Kõneldi ka ühisest väärtusruumist õppimise ja arengu toetajana, alusväärtustest kasvatuses ja hariduses, eeskuju rollist väärtuste ja väärtushinnangute kujunemisel, mõjutajatest tänapäeva lapse kasvukeskkonnas, lapsest kui väärtusest, tema isiksuse eripäradest jne.

Kõik koolitusel osalejad said ülikooli täiendõppe läbimise tunnistused. Kursuslaste ühine arvamus oli, et koolitus tõstis nende enesehinnangut ning saadud teadmisi sai rakendada koheselt nii kodus kui tööelus ning tänu nendele oli võimalik  oma igapäevast suhtlemist paremaks muuta.

Koolitusprojekt läks maksma 5000 eurot, millest 4500 tuli Leader-programmist ja 500 eurot Jõgevamaa Nõustamiskeskuselt. Kogu see summa kulus Tallinna Ülikoolile koolituste eest tasumiseks. Koolitusel osalejatele oli koolitus tasuta. Tasuda tuli ainult lõunasöögi eest.

MTÜ Jõgevamaa Nõustajate Ühendus on tegutsenud alates 1999. aastast ja sellesse kuulub kümme eraisikut. Ühendus tegeleb  karjääri-, õppe-, pere- ja tervisenõustamise, kriisiabi ning noorte teavitamise ja koolitamisega.