Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Koostööprojektid

Arukate külade arenguprogramm

Projekt „Arukate külade arenguprogramm“ aastatel 2021-2022

abikõlblik maksumus 31 490,96 eurot, toetus 28 341,86 eurot.

Omaosalusega toetab Jõgeva ja Mustvee vald. 

Partnerid:

Tartumaa Arendusselts, PAIK, Ida-Harju Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Põlvamaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu, Piiriveere Liider, Roheline Jõemaa, Pärnu-Lahe Partnerlus-kogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Kirderanniku Koostöökogu, Järva Arengu Partnerid, Hiiumaa Koostöökogu

Koostööpartnerid Eestis: Eesti LEADER Liit, Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium, maaeluvõrgustik, Külaliikumine Kodukant

Kaasatud välispartnerid: Smart Rural 21 üleeuroopaline võrgustik, Euroopa maaeluvõrgustik (kinnitamisel)

Projekti oodatavad tulemused:

 1. luuakse Eesti arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21) võrgustikuga;
 2. iga osalev küla/piirkond loob aruka küla strateegia/tegevuskava või küla/piirkonna arengukava või valdkondliku tegevuskava;
 3. iga osalev küla/piirkond viib ellu piloottegevuse – iga küla valib piloottegevuse, mida programmis rakendab;
 4. kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse arukate külade strateegiate loomise protsessi ja edulugusid pilootrakenduste kohta laiemale avalikkusele Eestis ja ka rahvusvahelise võrgustiku kaudu;
 5. LEADER tegevusgrupp omandab kogemuse, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul tasandil rakendada ning saab vajadusel planeerida jätkutegevused uueks programmperioodiks 2021-2027.

Kasusaajad: kohalik tasand – kogukonnad, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, LEADER tegevusgrupid.

Tegevused:

 • arukate külade strateegiate koostamine – strateegia koostamiseks toimub arenguprogramm, mis sisaldab:
  • 6 koolitusmoodulit erinevatel teemadel (sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutusele võtmine, rohepöörde lahendused, võrgustike loomine ja inimeste kaasamine, linnade ja maapiirkondade koostöö, teenuste arendamine piirideüleselt, kohaturundus ja elanike juurde meelitamine piirkonda, nutikad transpordi ja logistika lahendused, isemajandamise võimekus ja ärilised teenused;
  • 2-päevane õppereis Eestis ja 5-päevane õppereis välisriiki (välisreis on planeeritud 2022 sügiseks);
 • piloottegevuste elluviimine - iga küla viib ellu vähemalt ühe strateegias välja toodud piloottegevuse, saab selleks toetust 5000€. Piloottegevus valitakse strateegia loomise ajal;
 • mentorlustugi  - iga küla saab oma mentori. Kokku on arvestatud 5 tööpäeva mentortuge igale külale;
 • kommunikatsiooni- ja teavitustegevused - arukate külade alamleht veebis ja FBs, artiklid, info jagamine heade praktikate kohta, info jagamine Eesti ja rahvusvahelise kogukonnaga;
 • võrgustiku koordineerimine ja projektijuhtimine - kõigi tegevuste koordineerimine ja info jagamine, korralduslikud küsimused. Koostöö koordineerimine koolitajate, mentorite, kogukondade, rahvusvaheliste partneritega

LEADER koostööprojekti kavandatav eelarve on 209 940€, mis on jagatud tegevusgruppide vahel proportsionaalselt vastavalt osalevate külade/piirkondade arvule tegevusgrupi kohta. Tegevusgruppide eelarved:

 • 1 küla või piirkonnaga osalev tegevusgrupp – 10 497€
 • 2 küla või piirkonnaga osalev tegevusgrupp – 20 994€

Jõgevamaalt osaleb Kamari, Kuremaa ja Kääpa külad.

Lisainfot https://www.tas.ee/arendustegevus/arukad-kulad-arenguprogramm/