Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Kultuuri- ja spordisündmuste taotlusvoor

Kultuuri- ja spordisündmuste taotlusvooru paremusjärjestus ning toetussummad on kinnitatud

Jõgevamaa Koostöökoja juhatus kinnitas 19. jaanuari 2023 otsusega nr 2 kultuuri- ja spordisündmuste taotlusvooru paremusjärjestuse ning toetussummad:

Taotleja

Projekti nimi

Toetussumma (eurot)

MTÜ Pikknurme Küla Selts

Vana aja lood ehk käsitsi heinaniitmise võistlus

2500,00

Esku Külaselts

Sündmuste sarja „Uued algatused ja koostöö tugevdavad kogukonda ning väärtustavad piirkonna aja- ja kultuuripärandit“

2500,00

MTÜ Jõgevamaa Põllumeeste Liit

Küüslaugufestival 2023

5000,00

MTÜ Peipsimaa Turism

Peipsi Järvefestival 2023

5000,00

Projektid viiakse ellu 2023. aasta jooksul. 

Kultuuri- ja spordisündmuste toetuse taotlusvooru infopäev toimub 2. novembril 2022

Kultuuri- ja spordisündmuste toetuse taotlusvooru infopäev toimub 2. novembril kell 15.00. Osaleda saab kahel viisil, kas kohapeal, Jõgevamaa Koostöökoja kontoris, Pargi tn 3, Jõgeval või veebis MS Teamsi kaudu. Registreerimine kuni 1. novembrini SIIN.

Veebis osalejatele saadetakse link 2. novembri hommikul. 

Jõgevamaa Koostöökoda annab välja toetuse sündmuse või sündmuste sarja korraldamiseks 2023. aastal Põltsamaa, Vooremaa ja Peipsi piirkondades. Toetuse ülempiir on 5000 eurot ühe piirkonna kohta. Vormikohaseid taotlusi saab esitada ajavahemikul 11.11.2022 – 21.11.2022 kuni kell 15.00 aadressil: info@jogevamaa.com. 

Taotlusvooru täpsemad tingimused ja vormid järgnevad.

Jõgevamaa Koostöökoja taotlusvoor kultuuri- ja spordisündmuste toetamiseks toimub 11.-21. novembril 2022

Jõgevamaa Koostöökoda annab välja toetuse sündmuse või sündmuste sarja korraldamiseks 2023. aastal Põltsamaa, Vooremaa ja Peipsi piirkondades. Toetuse ülempiir on 5000 eurot ühe piirkonna kohta. Sündmused peavad toimuma maapiirkonnas (välistatud on Põltsamaa ja Jõgeva linn) ning kandma positiivse maaelu kuvandi loomise väärtusi.

Vormikohaseid taotlusi saab esitada ajavahemikul 11.11.2022 – 21.11.2022 kuni kell 15.00 aadressil: info@jogevamaa.com. Taotlused tuleb esitada piirkonnapõhiselt, samal põhimõttel toimub ka hindamine.

HINDAMISKOMISJON koosseisus Indrek Eensalu, Rainis Poll, Kalev Parik, Katrin Rajamäe ja Kersti Kurvits

TAOTLUSVOORU TINGIMUSED JA VORMID

Toetatakse nii olemasolevaid kui uusi sündmusi või sündmuste sarju, mis väärtustavad kohalikku loodust, kultuuripärandit ja keskkonnahoidu. Sündmus peab olema suunatud avalikkusele ning kaasatud erinevad vanuserühmad.

1. Eesmärk: Omanäoline maapiirkond ja aktiivne kultuuripärandit ning keskkonnahoidu väärtustav ja arendav kogukond.

2. Toetuse saajad: Taotlejateks võivad olla Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonnas tegutsevad sihtasutused, mittetulundusühendused ja äriühingud.

3. Tegevuste elluviimise aeg: Toetust makstakse nende kulude katmiseks, mis on tehtud peale heakskiitva otsuse teatavaks tegemist taotlejale. Sündmused peavad olema ellu viidud ja kõik vajalikud kuludokumendid esitatud rahastajale hiljemalt 30.11.2023.

4. Toetuse määr ja suurus: Toetust antakse taotlejale kuni 5000 eurot ühe sündmuse või sündmuste sarja kohta. Taotleja võib saada toetatava sündmuse korraldamiseks tulu ka muudest allikatest (sh piletitulu), kuid peab sealjuures tõendama, et kõik tuluallikad kokku katavad sündmuse korraldamise kulud ning kasumit ei teenita. Taotleja omafinantseering projektitegevuste elluviimiseks ei ole nõutav. Kui taotletakse toetust vähem kui 5000 eurot ühe sündmuse korraldamiseks võib hindamiskomisjon heaks kiita ühes piirkonnas mitu projektitaotlust, mille toetuste summa kokku ei saa olla suurem kui 5000 eurot.

5. Toetatavad tegevused: Abikõlblikud on esineja või päevajuhi tasu, reklaami- ja turunduskulud, helitehnika rent ja helitehniline teenindus, ajavõtu-, meditsiinilise abi ja turvateenus, tualettide rent jm sündmuse korraldamiseks vajalikud teenused.

6. Mittetoetatavad tegevused: Ei toetata kulutusi ruumide, platsi vmt kujunduseks ja dekoreerimiseks, auhindade-meenete soetamiseks, toitlustamiseks, väikevahendite soetamiseks, projektijuhtimise kuludeks, isikliku sõiduauto kasutuseks ja organisatsiooni üldkulude katmiseks.

7. Nõuded taotlusele: Taotleja esitab toetuse saamiseks vormikohase taotluse. Taotlusele pole vaja lisada eelarve koostamise aluseks olevaid hinnapakkumusi kui ühe kulu maksumus ilma käibemaksuta jääb alla 1000 euro, kuid vajadusel peab taotleja tõendama kirjeldatud kulu arvestuse alust. Kulutuste puhul, mis ületavad 1000 eurot ilma käibemaksuta, peab taotleja lisama taotlusele vähemalt ühe vastava hinnapakkumuse.

8. Taotluse esitamine: Taotleja esitab digitaalselt allkirjastatud nõuetekohase taotluse (vt Lisa 1) ajavahemikul 11.11.2022 – 21.11.2022 kuni kell 15.00 aadressil: info@jogevamaa.com Täiendavat infot taotluse esitamise kohta saab küsida tel 5307 0870 või kaire@jogevamaa.com.

9. Taotluste hindamine:

Taotluste esmase tehnilise hindamise viib läbi Jõgevamaa Koostöökoja büroo 5 tööpäeva jooksul peale taotlusvooru lõppu. Tehnilise hindamise käigus ilmnenud puuduste korral esitatakse taotlejale vastav järelepärimine ning taotlejal on õigus oma taotlust 3 tööpäeva jooksul täiendada.

Toetatavad sündmused valib välja hindamiskomisjon, mis moodustatakse Jõgevamaa Koostöökoja juhatuse liikmetest ning kultuuri- ja spordivaldkonna ekspertidest. Komisjonis on kuni viis liiget.

Iga taotlust hinnatakse alljärgnevate põhikriteeriumite alusel:

1) Sündmus kannab toetuse andja jaoks olulisi väärtusi (positiivne maaelu kuvand, kohalik loodus, kultuuripärand, keskkonnahoid, piirkondlik eripära);

2) Sündmus on suunatud avalikkusele, kaasatud on erinevad vanuserühmad;

3) Sündmuse eelarve on läbimõeldud ja asjakohane.

Lisapunkti annab taotlejale sündmuse korraldamine rohefestivali põhimõtteid järgides https://www.tartu2024.ee/ellujaamise-kunstid/keskkonnajuhend

Põhikriteeriume hinnatakse punktidega 1-5, kusjuures 1 on madalaim hindepunkt ning 5 kõrgeim hindepunkt. Ühel taotlusel on võimalik saada maksimaalselt 15 põhikriteeriumi hindepunkti ühelt hindajalt. Igale taotlusele on võimalik anda 1 lisapunkt, kui sündmuse korraldamisel rakendatakse vähemalt 3 rohefestivali korraldamise põhimõtet. Maksimaalselt on võimalik saada ühel taotlusel koos lisapunktiga 16 hindepunkti ühelt hindajalt.

Taotluse koondhinne kujuneb hindajate hindepunktide summeerimisel. Hindepunktide summade alusel moodustatakse igas piirkonnas taotluste pingerida ja toetuse saamise otsus tehakse igas piirkonnas enim hindepunkte saanud taotluse esitaja kohta. Taotluste võrdsete punktitulemuste korral eelistatakse taotlust, kus on antud kõrgemaid hindepunkte teises põhikriteeriumis (sündmus on suunatud avalikkusele, samaaegselt saavad osaleda erinevad vanuserühmad).

10. Taotluste rahuldamine: Toetuse andjal on õigus teha taotluse eelarves muudatusettepanekuid. Komisjon teeb oma otsuse teatavaks hiljemalt 9.12.2022.

11. Toetuse väljamaksmine ja kasutamine: Toetus makstakse taotlejale välja ühes osas peale tegevuste elluviimist taotleja poolt esitatud aruande (vt Lisa 2) ja arve(te) esitamist. Toetuse taotlemisel esitatud eelarve muudatused tuleb eelnevalt toetuse andjaga kooskõlastada. Aruanne ja tehtud kulutuste katteks esitatav(ad) arve(d) peab(vad) olema esitatud hiljemalt 30.11.2023.

12. Taotleja kohustused: Taotleja peab teavitama avalikkust toetuse kasutamisest ning kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, trükistel, infomaterjalidel Leader programmi logosid ja sümboolikat https://jogevamaa.com/koostookoda/sumboolika-ja-logod/

Vormid:

LISA 1 - TAOTLUSVORM

LISA 2 - ARUANDEVORM