Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Põhikiri

JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKOJA PÕHIKIRI

Võetud vastu 6.01.2023 üldkoosolekul
Kinnitatud Tartu Maakohtu registriosakonnas 24.01.2023

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu ametlik nimetus on Jõgevamaa Koostöökoda (edaspidi Ühing). Ühingu nime ingliskeelne vaste on Jõgeva County Cooperation Chamber.

1.2. Ühingu  asukoht on Jõgevamaa.

1.3. Ühingu tegevus hõlmab haldusreformi eelseid (20.10.2017) Jõgevamaa Koostöökoja liikmeks olnud omavalitsusi.

1.4. Ühing on asutatud 1. märtsil 2006. aastal tähtajatult.

2. Ühingu eesmärk

2.1. Ühingu kui juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtliku ühenduse põhieesmärk on kohaliku elu arendamisele, maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele, harmoonilisele ja säästvale arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse, kohaliku ettevõtluse ja tööhõive üldiste eelduste arendamine ning tegevuspiirkonna elanike heaolu suurendamine.

2.2. Tegevuse eesmärgid on:

2.2.1. kohalikele toodetele lisaväärtuse andmine, turgudele ligipääsu avardamine läbi kollektiivse tegevuse, uute piirkondlikust eripärast lähtuvate toodete ja teenuste väljatöötamise;

2.2.2. maapiirkondades töökohtade loomine ning alternatiivpõllumajandusele kaasaaitamine;

2.2.3. elukvaliteedi parandamisele kaasaaitamine;

2.2.4. loodus-ja kultuuriväärtustele parima kasutuse leidmine;

2.2.5. loodushoid ja keskkonnasäästlik majandamine;

2.2.6. sotsiaalsete riskide vähendamine ja rehabilitatsioon;

2.2.7. seoste leidmine ja koostöö algatamine erinevate majandussektorite vahel;

2.2.8. Eesti Euroopa Liidu liikmelisusega kaasnevate võimaluste selgitamine;

2.2.9. omaalgatuslike tegevuste toetamine ja koostöö arendamine erinevate valdkondade vahel;

2.2.10. konkurentsivõime toetamine uute teadmiste ja tehnoloogiate kasutuselevõtmisega.

2.3. Eesmärkide saavutamiseks Ühing:

2.3.1. täidab organisatsioonide omavahelist koostööd korraldavat funktsiooni;

2.3.2. arendab rahvusvahelist koostööd;

2.3.3. viib läbi koolitusi, seminare, konverentse ning toetab õpiringide ja arengurühmade tegevust;

2.3.4. osaleb uuringute läbiviimisel;

2.3.5. nõustab omavalitsusi, ettevõtjaid ja kodanike ühendusi investeerimisvajaduste ja -prioriteetide osas;

2.3.6. korraldab konkursse projektiideede leidmiseks;

2.3.7. nõustab liikmeid ja mitteliikmeid projektide koostamise ja läbiviimise osas;

2.3.8. taotleb raha põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

2.3.9. korraldab piirkonna tegevusprojektide nõustamist, hindamist ja edastab taotleja poolt nõuetekohaselt esitatud projektide nimekirja rahastamiseks Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni Ametile (PRIA) ning vajadusel teostab järelevalvet;

2.3.10. viib läbi tulundusüritusi seadusega sätestatud ulatuses;

2.3.11. võtab tööle palgalisi töötajaid.

3. Liikmed

3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes soovivad arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Ühingu liikmete nimekiri on avalikustatud Ühingu veebilehel.

3.2. Ühing on avatud uute liikmete vastuvõtuks. Ühingul on õigus liikme vastuvõtmisest keelduda eetilistel ja kõlbelistel põhjustel.

3.3. Ühingusse astumiseks peab soovija esitama avalduse juhatuse nimele. Avalduses tuleb ära märkida: liikme registrikood ja registreerimisaadress, liikme tegutsemiskoha aadress, liikme esindaja nimi ja kontaktandmeid. Ühingusse astuda soovija peab olema tutvunud ühingu põhikirjaga.

3.4. Ühingu juhatus vaatab avalduse läbi ning teeb otsuse järgmisel juhatuse koosolekul.

3.5. Ühingu liige on kohustatud järgima Ühingu põhikirja, tasuma sisseastumisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu, mitte avaldama kolmandatele isikutele informatsiooni Ühingu tegevusest, mis on juhatuse otsusega kuulutatud konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks.

3.6.  Ühingu liikme esindajal on õigus valida ja olla valitud juhtorganisse, osaleda üldkoosolekul, saada üldkoosolekul informatsiooni Ühingu juhtorganite tegevusest, võtta aktiivselt osa Ühingu tegevusest.

3.7. Liikmel on õigus omal soovil Ühingust lahkuda, teatades sellest kirjalikult Ühingu juhatusele.

3.8. Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata juhatuse otsuse alusel, kui liige:

3.8.1. ei ole tasunud liikmemaksu tasumisele järgneva aasta majandusaastaaruande esitamise ajaks ja on eiranud meeldetuletusi;

3.8.2. ei täida Ühingu põhikirja sätteid või on jätnud korduvalt täitmata juhatuse otsused;

3.8.3. kahjustab ühingu mainet.

3.9. Liige loetakse Ühingust väljaarvatuks vastava otsuse tegemisele järgnevast päevast. Ühingust väljaarvamisel või väljaastumisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata. Liikmel, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.

4. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas, hiljemalt nelja kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist juhatuse poolt või 1/10 Ühingu liikmete nõudmisel  või muudel käesolevas põhikirjas ette nähtud juhtudel. Üldkoosolek kutsutakse kokku e-kirja teel hiljemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.

4.2. Liikmetel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata. Juhatus saadab otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul liige peab esitama selle kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Liikmetele seisukoha andmiseks antav tähtaeg peab olema vähemalt seitse päeva. Otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on üle poolte tähtaegselt vastanutest.

4.3. Ühingu liikme esindaja võib osaleda ja hääletada üldkoosolekul ainult ühe liikme esindajana. Ühingu liige ei tohi ühingu üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Ühingu liiget võib üldkoosolekul esindada volitatud esindaja. Volitus peab olema kirjalik ja allkirjastatud. Volitatud esindaja ei tohi osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

4.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.4.1. Ühingu põhikirja muutmine ja kinnitamine;

4.4.2. majandusaasta aruande kinnitamine;

4.4.3. uue majandusaasta eelarve ja rakenduskava  kinnitamine;

4.4.4. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende töö eest tasu määramine;

4.4.5. sisseastumis- ja liikmemaksu kehtestamine;

4.4.6. liikmete välja arvamine maine kahjustamise tõttu;

4.4.7. Ühingu reorganiseerimine seaduses sätestatud juhtudel;

4.4.8. liitumine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks oluliste organisatsioonidega;

4.4.9. Ühingu vabatahtlik lõpetamine, likvideerijate valimine ning nende töö eest tasu määramine.

4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole osalenud Ühingu liikmetest.

4.6. Põhikirja muutmiseks, uue põhikirja kinnitamiseks, reorganiseerimiseks (ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine) ja Ühingu vabatahtlikuks lõpetamiseks seaduses sätestatud juhtudel, on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete poolt antud häältest.

4.7. Põhikirja eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalenud liikmete poolt antud häältest.

4.8. Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik.

4.8.1. Liikmete kokku kutsumiseta toimunud üldkoosoleku hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata liikmetele. Hääletusprotokolli kantakse: ühingu nimi ja asukoht, protokollija nimi, vastuvõetud otsused koos hääletustulemustega, sealhulgas otsuse poolt hääletanud liikmed nimeliselt, otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu ning muud hääletamise suhtes olulise tähtsusega asjaolud.

4.9. Üldkoosoleku otsused vormistatakse eraldi otsustena. Otsused on protokolli lahutamatud osad. Otsusele kirjutab alla Ühingu esindusõiguslik isik.

5. Juhatus

5.1. Ühingul on juhatus, mille koosseisu kuulub 9-11 liiget. Juhatuse liige peab olema määratud Ühingu liikmete hulgast.

5.2. Juhatus valitakse tähtajaga kolmeks aastaks.

5.3. Juhatusse peavad kuuluma:

5.3.1. Põltsamaa piirkonnast (Põltsamaa piirkond: Põltsamaa vald) 1 mittetulundusühingute esindaja, 1 ettevõtjate esindaja ja 1 kohaliku omavalitsuse esindaja;

5.3.2. Vooremaa piirkonnast (Vooremaa piirkond: Jõgeva vald ning Tartu vald) 1 mittetulundusühingute esindaja, 1 ettevõtjate esindaja ja 1 kohaliku omavalitsuse esindaja;

5.3.3. Peipsi piirkonnast (Peipsi piirkond: Mustvee vald ning Peipsiääre vald)  1 mittetulundusühingute esindaja, 1 ettevõtjate esindaja ja 1 kohaliku omavalitsuse esindaja;
5.3.4. Jõgevamaa Kodukandi Ühendusest 1 esindaja;
5.3.5. Maakondlikest organisatsioonidest 1 esindaja.

5.4. Uute juhatuse liikmete valimine toimub järgmiselt:

5.4.1. juhatuse uute liikmete kinnitamisele üldkoosoleku poolt eelnevad piirkondlikud koosolekud piirkonna juhatuse liikmete kandidaatide esitamiseks üldkoosolekule piirkonnas tegutsevatest Jõgevamaa Koostöökoja liikmete hulgast;

5.4.2. Piirkondlik koosolek koosneb:

5.4.2.1. Peipsi piirkonnas (Mustvee vald ja Peipsiääre vald) registreeritud Ühingu liikmete esindajatest;

5.4.2.2. Põltsamaa piirkonnas (Põltsamaa vald)  registreeritud Ühingu liikmete esindajatest;

5.4.2.3. Vooremaa piirkonnas (Jõgeva vald ja Tartu vald) registreeritud Ühingu liikmete esindajatest.

5.4.3. Jõgevamaa Kodukandi Ühendus  valib ja esitab ühe kandidaadi Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolekule juhatuse liikme määramiseks;

5.4.4. Jõgevamaa maakondlikud organisatsioonid, kelle volitatud esindajad on kokku kutsunud Koostöökoja tegevjuht (juhatuse korraldusel), valivad ja esitavad ühe kandidaadi Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolekule juhatuse liikme määramiseks;

5.4.5. kohalik omavalitsus määrab oma juhatuse liikme esindaja üldkoosolekule kinnitamiseks, kooskõlastades esindaja eelnevalt teise, oma piirkonna kohaliku omavalitsusega, kui piirkonda jääb mitu omavalitsust;

5.4.6. piirkondliku koosoleku läbiviimisele laienevad üldkoosoleku protseduurireeglid;

5.4.7. piirkondlikud koosolekud valivad ja esitavad piirkondlikud kandidaadid üldkoosolekule juhatuse liikme määramiseks. Korralisel juhatuse valimisel (iga kolme aasta tagant) esitab piirkondlik koosolek üldkoosolekule kinnitamiseks kolm kandidaati, iga kandidaat esindab erinevat sektorit;

5.4.7.1. korralisel juhatuse valimisel esitab piirkondlik koosolek üldkoosolekule kinnitamiseks kolm kandidaati, kusjuures igas piirkonnas peab olema valitud vähemalt üks uus kandidaat.

5.4.8. juhatuse liikme kandidaat peab andma nõusoleku juhatuse liikmeks kandideerimiseks.

5.5. Juhatuse liikme ennetähtaegne vahetamine:

5.5.1. juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Sel juhul esitab piirkond taotluse oma piirkonna juhatuse liikme tagasikutsumiseks. Kui liige või liikmed leiavad, et nende poolt valitud Jõgevamaa Koostöökoda juhatuse liige ei ole enam pädev juhatuse liikmena jätkama ja neid esindama, siis esitavad nad sellesisulise taotluse Jõgevamaa Koostöökoja juhatusele koos vähemalt 50%+1 selle piirkonna liikmete allkirjadega. Hiljemalt 30 päeva jooksul vastavasisulise teate saamisest peab juhatus kokku kutsuma piirkondliku koosoleku, kus vajadusel tehakse üldkoosolekule ettepanek juhatuse liikme tagasi kutsumiseks ning uue juhatuse liikme määramiseks;

5.5.2 kohaliku omavalitsuse esindaja juhatuses kutsuvad tagasi piirkonna kohalikud omavalitsused ja määravad üldkoosolekule kinnitamiseks uue kandidaadi;

5.5.3. kui juhatuse liige avaldab ise soovi juhatuse liikme kohalt tagasi astuda, kutsub juhatus kokku antud piirkonna koosoleku. Uue juhatuse liikme valimisel lähtutakse põhikirja punktist 5.4.

5.6. Juhatus valib oma ametiajaks juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

5.7. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.7.1. Ühingu strateegia väljatöötamine ning selle täitmise korraldamine;

5.7.2. majandusaasta eelarve, tegevuskava, majandusaasta aruande koostamine ning üldkoosolekule esitamine;

5.7.3. tegevjuhi töölevõtmine ning töölepingu lõpetamine, tema volituste kindlaksmääramine;

5.7.4. hindamiskomisjonide ja hindamiskorra kinnitamine;

5.7.5. töökordade kinnitamine ja täitmise jälgimine;

5.7.6. projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine;

5.7.7. piirkondliku koosoleku kokku kutsumine;

5.7.8.  raamdokumentide, seal hulgas töökordade täitmise jälgimine;

5.7.9.  projektide algatamine ja elluviimine;

5.7.10.  ellu viidud projektide seire;

5.7.11. osalemine tegevusrühma strateegia elluviimiseks olulistes organisatsioonides;

5.7.12. juhatus võib otsustada ka teisi küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.

5.8. Juhatuse koosolekuid viiakse läbi juhatuse esimehe kutsel  vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kord kvartalis. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka juhatuse liikme või tegevjuhi nõudmisel. Juhatus on pädev, kui kohal on vähemalt pool liikmetest.

5.9. Juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata. E-posti teel saadetud kirjalikku taasesitamist võimaldav otsuse eelnõu seisukoht on pädev hääletustulemuse kujundamiseks.

5.10. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Iga juhatuse liige omab üht häält.  Kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

5.11. Juhatuse koosolekud protokollitakse, sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokolli koostaja.  

5.12. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt Ühingule kahju tekitanud, vastutavad Ühingu ees solidaarselt otsese kahju ulatuses. Otsuse nõuete esitamise kohta teeb üldkoosolek.

5.13 . Ühingut esindab juhatuse esimees üksinda või teised juhatuse liikmed ühiselt.

5.14. Kui juhatus pole tööle võtnud tegevjuhti, korraldab Ühingu juhatuse jooksvat tegevust juhatuse esimees.

 6. Juhatuse esimees:

6.1. korraldab juhatuse tööd ja esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes talle käesoleva põhikirjaga pandud ulatuses;

6.2. juhatab üldkoosolekuid ja juhatuse koosolekuid;

6.3. osaleb üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute ettevalmistamisel;

6.4. kannab üldkoosolekul ette Ühingu majandusaasta aruande;

6.5. annab ülesandeid Ühingu tegevjuhile ja kontrollib tema tegevust;

6.6. Kirjutab alla lepingutele, üldkoosoleku ja juhatuse otsustele ning annab oma pädevuse piires välja käskkirju;

6.7. esindab Ühingut kohtus või annab volituse teisele isikule Ühingu esindamiseks kohtus;

6.8. esimehe äraolekul asendab teda Ühingu aseesimees, aseesimehe puudumisel esimehe volitusel üks juhatuse liikmetest.

7. Ühingu tegevjuht:

7.1. juhib ja korraldab büroo tegevust;

7.2. võtab teenistusse ja vabastab teenistusest büroo teenistujad, määrab nende ametipalgad ja lisatasud;

7.3. annab oma pädevuse piires välja käskkirju;

7.4. võtab osa üldkoosolekutest ja juhatuse koosolekutest, omades seal sõnaõigust;

7.5. esindab oma pädevuse piires Ühingut suhetes teiste asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega;

7.6. sõlmib tööõiguslikke ja majanduslepinguid ning kirjutab alla rahalistele dokumentidele Ühingu kinnitatud eelarve piires;

7.7. on aruandekohustuslik üldkoosoleku, juhatuse ja juhatuse esimehe ees;

7.8. korraldab Ühingu:

7.8.1. kinnis- ja vallasvara haldamist, kasutamist ja käsutamist üldkoosoleku kehtestatud korra kohaselt;

7.8.2. raamatupidamist juhatuse kehtestatud korras, koostab ja esitab statistilised aruanded;

7.8.3. projektide elluviimist kinnitatud eelarve piires;

7.8.4. ametijuhendis välja toodud dokumentide allkirjastamist;

7.8.5. muud Ühingu eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust, töötajate koolitust ja täiendõpet vastavalt käesolevale põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele.

8. Ühingu büroo:

8.1. ülesanne on üldkoosoleku, juhatuse ja Juhatuse esimehe töö tehniline tagamine, asjaajamise korraldamine ning Ühingu toimimise tagamine.

9. Projektitoetuste taotluse hindamine ja hindamiskomisjonid

9.1. Projektitoetuste taotluste hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjone.

9.2. Hindamiskomisjone moodustatakse vastavalt vajadusele lähtudes strateegias ning töökordades välja toodud põhimõtetest.

9.3. Hindamiskomisjonides peab olema tagatud komisjoniliikmete piirkondlik ja sektoripõhine tasakaal.

9.4. Vajadusel on komisjonil õigus otsustamiseks kaasata eriala eksperte.

9.5. Projektitoetuste taotlusi hinnatakse vastavalt tegevuspiirkonna strateegiale ja kinnitatud hindamiskorrale. 

10. Revideerimine

10.1. Ühingu majandusaasta aruande ja haldusaruande revideerimiseks ning raamatupidamise õigsuse kontrolliks valitakse üldkoosoleku poolt audiitor.

10.2. Audiitori volituste tähtaja otsustab juhatus.

10.3. Ühingu aruandeid auditeeritakse revideeritakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord aastas.

11. Ühingu vara

11.1. Ühingu vara tekib:

11.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;

11.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;

11.1.3. tulust, mida võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest, müügist ja levitamisest, Ühingu vara kasutada andmisest ning põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate tuluürituste korraldamisest;

11.1.4. muust tulust, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

11.2. Ühingu vara saavad juhatus ja tegevjuht kasutada ja käsutada ainult üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava ja eelarve piires. Täiendavate laekumiste kasutamise otsustab juhatus.

12. Ühingu tegevuse lõpetamine

12.1. Ühing on asutatud tähtajatult.

12.2. Ühing reorganiseeritakse üldkoosoleku otsuse alusel. Reorganiseerimisotsuses peab olema näidatud, kes on ühingu õigusjärglane või õigusjärglased, kellele lähevad üle Ühingu kohustused ja õigused ning tehakse vastavad muudatused Ühingu põhikirjas. Eelnimetatuga seotud lepingutele jt  dokumentidele on volitatud alla kirjutama juhatuse esimees.

12.3. Ühing lõpetatakse vabatahtlikult üldkoosoleku otsusel või sundlõpetatakse seaduses ettenähtud alustel.

12.4. Ühingu likvideerimismenetluse viivad läbi likvideerijad. Vabatahtliku likvideerimise korral on likvideerijateks juhatuse liikmed.