Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Arengustrateegia 2015-2023

Jõgevamaa Koostöökoja arengustrateegia 2015-2023

Arengustrateegia on eelmise perioodi strateegia 2007-2013 jätk, samas erinedes sellest nii mitmeski osas. Uue arengustrateegia koostamisel on analüüsitud eelmisi tegevusi, uuendatud põhjalikult olukorra analüüs, arenguvajadused, strateegilised eesmärgid ja meetmed.

Enne arengustrateegia koostamist küsiti tagasisidet tegevusgrupi liikmetelt, kuidas nad on rahul tegevusgrupiga ning millistena näevad tulevase perioodi eesmärke ja tegevusi. Oluliste eesmärkidena tulid tagasisideküsitlusest esile tahe keskenduda järgmistele Leader spetsiifiliste eesmärkide saavutamisele: ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine, eelkõige läbi ühistel tegevustel põhinevate tegevuste rakendamise, uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtu soodustamine sh kogukonnateenuste arendamisel ning piirkondlike eripärade parem rakendamine. Nendest on arengustrateegia koostamisel ka lähtutud.  Jõgevamaa Koostöökoja arengukava kinnitati üldkoosolekul 27.10.2015 ning on täiendatud. 27.09.2016, 19.09.2017, 10.10.2018 ja 15.07.2021. Viimane verioon on Maaeluministeeriumi poolt heaks kiidetud 2.03.2022. 

Põnevat lugemist!

Jõgevamaa Koostöökoja arengustrateegia 2015-2023

Hinnang Jõgevamaa Koostöökoja arengustrateegiale 2015-2023

Civitta analüüsis Jõgevamaa Koostöökoja arengustrateegia 2015-2023 täitmist, selle vastavust omal ajal loodud visioonile ja eesmärkidele.

Üldine hinnang strateegia täitmisele:

- Jõgevamaa Koostöökoja arengustrateegia perioodi 2015-2023 iseloomustab kahe ühiskonda raputanud ning ettevõtlus- ja koostöökeskkonda oluliselt mõjutanud sündmuse mõju – 2020. aasta kevad-talvel alanud üleilmne koroonapandeemia ning kaks aastat hiljem alanud Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas.

- On selge, et sellise mastaabiga sündmused ja nende mõju kanduvad edasi ka varem tehtud plaanidesse. Mõju võis olla nii negatiivne, nt varem plaanitud tegevuste teostamine osutus uues olukorras võimatuks või keerukaks, tooted või teenused ei olnud enam tarbijatele atraktiivsed või kättesaadavad, või ka positiivne, näiteks seoses silmast-silma koolituste asendamisele virtuaalsete koolitustega on võimalik koolitada planeeritust oluliselt rohkem sihtrühma liikmeid.

- Ukrainas 2022. aasta talvel alanud täiemahuline sõda muutis taaskord ettevõtluskeskkonda ning tõi endaga kaasa ka muudatuse ühiskonna prioriteetides. Ka see sündmus võis mõjutada ettevõtete ja organisatsioonide võimekust ja valmidust varem planeeritud moel Jõgevamaa ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamisel kaasa lüüa.

- Võttes arvesse arengustrateegia perioodil toimunud olulisi sündmusi ning arvestades ülal kirjeldatud strateegiliste eesmärkide ja meetmete sihttasemete saavutamist, võib strateegia täitmist hinnata edukaks. Ellu on viidud suurel hulgal Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna ettevõtlus- ja elukeskkonda ning piirkonna eripärade rakendamist edendavaid projekte. Kaasatud ja koostööle õhutatud tegevuspiirkonna elanikke ja organisatsioone, loodud uusi teenuseid ja töökohti ning toetust saanud ettevõtete käive on kasvanud olulisel määral.

 

Tuginedes strateegia täitmise seire tulemustele ning 2023. aasta märtsis läbi viidud toetusmeetme tagasisideküsitlusele, tõusetusid järgmised ettepanekud:

- Senisest suuremat tähelepanu tasub pöörata erinevate osapoolte (kogukonnad, ettevõtted jt) koostöö innustamisele ja toetamisele.

- Taotlejad ja projektide elluviijad võivad vajada tuge siht- ja sidusrühmade kaasamiseks projektidesse nii taotlemise kui ka projektide rakendamise faasis, samuti võivad nad vajada tuge uuenduslike projektide väljatöötamisel.

- Toetada väiksema taotluste koostamise kogemusega potentsiaalseid taotlejaid.

- Muuta taotluse hindamise protsessi läbipaistvamaks ja arusaadavamaks.

- Taotlustele, mis ei osutunud edukaks, tuleks võimalusel esitada kirjalik tagasiside taotluses esinenud puudujääkide kohta.

 

Loe kogu dokumenti SIIT.